ساز دهنی 001 گلدن کاپ کروماتیک 24 سانتی متر

510,000 تومان
ضخامت قمیش این سازدهنی 1.2، تعداد قمیش 48 عدد، تعداد سوراخ ها 24 عدد، تعداد گام 2 است و همچنین

ساز دهنی Double 16 گلدن کاپ 13 سانتی متر

245,000 تومان
ضخامت این ساز دهنی 21 میلیمتر، ضخامت قمیش 1 سانتیمتر، تعداد قمیش 32 عدد، تعداد سوراخ ها 16 عدد، تعداد

ساز دهنی JH024C گلدن کاپ

445,000 تومان
طول این سازدهنی 200 میلیمتر، ضخامت ساز دهنی 27 میلیمتر، ضخامت قمیش 48، تعداد سوراخ 24 عدد، تعداد گام 2

ساز دهنی گلدن کاپ کروماتیک 15 سانتی متر

760,000 تومان
ضخامت ساز دهنی 27 میلیمتر، ضخامت قمیش 2، تعداد قمیش 20 عدد، تعداد سوراخ ها 10 عدد و تعداد گام